Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi

03/03/2017

Để thống kê học sinh tham gia cuộc thi, có 2 cách để thống kê:

I - CÁCH THỨ NHẤT

Bước 1. Click vào mục THỐNG KÊ trên website diduongantoan.edu.vn

Bước 2. Sử dụng chính ID của học sinh sau đó điền vào ô  "ID thí sinh" và click vào tìm kiếm

Bước 3. Sau khi click vào tìm kiếm sẽ hiển thị toàn bộ mã số của học sinh trong đó có mã số ở các cột TRƯỜNG, LỚP

Bước 4. Sử dụng mã số đó để thống kê học sinh tham gia theo lớp, theo trường.

Xem video: https://www.youtube.com/watch?v=AABUkXqF8HU&feature=youtu.be

II - CÁCH THỨ HAI

Bước 1: Xác định mã đơn vị (Trường, Quận/huyện, Tỉnh) trên trường học kết nối (truonghocketnoi.edu.vn)

- Truy cập website truonghocketnoi.edu.vn

- Đăng nhập với tài khoản cấp trường

- Chọn  "Không gian trường học" => "Quản lý nghiệp vụ trường học"

- Mã đơn vị có thể hiểu như hình dưới đây:

Bước 2: Truy cập website diduongantoan.edu.vn

- Click vào THỐNG KÊ

- Điền mã đơn vị vào ô trống và click vào “Tìm” (thống kê cấp nào thì đăng nhập mã đơn vị cấp đó – Ví dụ: Thống kê cấp trường thì chỉ cần điền mã đơn vị cấp trường vào ô “Trường”

BÌNH LUẬN